Programmas mērķis:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, kā arī ārlietu dienesta attīstība ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, veicināt labklājības izaugsmi, nodrošināt Latviju kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot aktuālo globālo izaicinājumu pozitīvu risinājumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. darbs pie NATO Varšavas samita lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšana Latvijā ilgtermiņā. NATO atvērto durvju politikas atbalstīšana. Dalība starptautiskajās operācijās un misijās. Interešu pārstāvēšana starptautiskajos forumos terorisma apkarošanas jautājumos. Aktīva dalība starptautiskajos bruņojuma kontroles forumos un konvenciju saistību izpilde;
 2. stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana drošības politikas, brīvās tirdzniecības, ekonomiskās sadarbības, Eiropas enerģētiskās drošības, kiberdrošības, stratēģiskās komunikācijas, izglītības, mediju un vārda brīvības jomā. ES un ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) sarunu intensificēšana, lai nodrošinātu pēc iespējas būtiskāku progresu un līguma ātrāku noslēgšanu;
 3. aktīva dalība ES rīcībpolitiku izstrādes procesā, Latvijas interešu ievērošana ES vienotās ārpolitikas definēšanā un tālākas ES integrācijas procesā. Darba turpināšana pie Latvijai prioritārajos ārlietu jautājumos – transatlantiskās attiecības, Austrumu partnerība, Centrālāzija. Kā galvenie izaicinājumi ES turpmāk iezīmējas politiskās un ekonomiskās kohēzijas nodrošināšana, terorisms, migrācija, stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšana eirozonā, drošība pie ES robežām, klimata pārmaiņas un energodrošība, kas prasīs arī Latvijas aktīvu iesaisti risinājumu meklēšanā;
 4. Latvijas prezidentūras Baltijas Jūras Valstu Padomē īstenošana laika posmā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam. Baltijas Ministru padomes sadarbības koordinācija Latvijā, t.sk. gatavošanās Latvijas prezidentūrai Baltijas Ministru padomē 2019. gadā un tās sekmīga īstenošana, iesaiste Latvijas prezidentūras Baltijas Asamblejā 2019. gadā sagatavošanā. NB8 sadarbības tālāka attīstīšana. Tālāka dialoga padziļināšana ar Vāciju un Poliju un citām Baltijas jūras reģiona valstīm;
 5. Latvijas pārstāvības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) koordinēšana un interešu nodrošināšana;
 6. transporta savienojumu un tirdzniecības ceļu attīstība ar Āzijas reģiona valstīm, sekmējot vienota transporta virziena no Āzijas līdz Baltijas jūrai izveidē. Aktīva iesaiste Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formātā ar Ķīnu (16+1);
 7. uz starptautiskiem principiem un savstarpēju cieņu balstītu kaimiņattiecību veidošana ar Krievijas Federāciju kā divpusēji, tā daudzpusējos ietvaros;
 8. valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējo ekonomisko politiku. Ārējo ekonomisko interešu aizstāvība tradicionālajās partnervalstīs Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī atbalsts Latvijas uzņēmumiem jaunajos tirgos, veidojot ciešākas attiecības ar valstīm Āzijas, Persijas jūras līča, Āfrikas un Latīņamerikas reģionos;
 9. ekspertīzes veikšana par preču atbilstību stratēģiskas preces raksturam. Licenču, sertifikātu un izziņu izsniegšana. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbības koordinācija. Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomas likumdošanas izstrādāšana. Starptautiskās sadarbības un Latvijas pozīcijas pārstāvēšanas starptautiskajos formātos nodrošināšana stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā;
 10. lobija darba intensificēšana ar mērķi panākt Latvijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās, konkrēti, ANO Drošības padomē un citās, un nodrošināt aktīvu Latvijas dalību tajās;
 11. atbalsts vienam no vadošajiem ārpolitikas un drošības politikas ikgadējiem forumiem Ziemeļeiropā – “Rīgas konferencei” ārvalstu ekspertu, žurnālistu, politiķu, kā arī diplomātu līdzdalībā un programmas izstrādē;
 12. vīzu pieteikumu iesniegšanas procedūras vienkāršošana un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. Vīzu pārstāvības paplašināšana tajās valstīs, kur Latvijai nav savu pārstāvniecību, noslēdzot jaunus vīzu pārstāvības līgumus vai veicot grozījumus esošajos līgumos, nodrošinot ārvalstniekiem iespēju saņemt īstermiņa vīzu ieceļošanai Latvijā. Konsulāro pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana;
 13. ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederības sajūtas Latvijai veicināšana un kontaktu ar Latviju stiprināšana, sadarbība ar latviešu organizācijām pasaulē un atbalsts organizāciju darbībai. Latvijas diasporas līdzdalības veicināšana un iesaiste Latvijas ekonomikā, kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 085 806

14 145 712

15 020 999

14 954 271

14 816 683

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

59 906

875 287

-66 728

-137 588

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

6,2

-0,4

-0,9

Atlīdzība, euro

8 122 172

8 145 416

8 280 655

8 280 655

8 280 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

336

336

336

336

336

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 956

1 961

2 000

2 000

2 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

236 766

237 301

218 669

218 669

218 669

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 276 786

 3 152 073

875 287

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

 565 790

 565 790

Latvijas tirdzniecības un ekonomisko interešu nostiprināšana, tai skaitā ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam vidusposma pārskata un nākamā ES daudzgadu budžeta pēc 2020.gada veidošanas procesā

-

138 400

138 400

Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2014.-2018.gadam īstenošana, informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumi

-

301 459

301 459

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

70 931

70 931

Latvijas Ārpolitikas institūtam projektiem Latvijas ārlietu simtgade un nākotnes perspektīva un Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata

-

55 000

55 000

Ilgtermiņa saistības

2 219 471

2 322 135

102 664

Telpu noma Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā saskaņā ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgto nomas līgumu

2 206 029

2 322 135

116 106

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darbības nodrošināšana

13 442

-

-13 442

Citas izmaiņas

57 315

141 992

84 677

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 848

2 848

Palielināti izdevumi 6 civilo ekspertu darbības nodrošināšanai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 23.marta rīkojumu Nr.220

-

2 315

2 315

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

1 229

1 229

Palielināti izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu turpināšanai

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi personāla un finanšu uzskaites datorprogrammas Horizon uzturēšanai

-

35 600

35 600

Samazināti izdevumi 6 civilo ekspertu darbības nodrošināšanai 2016.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

2 315

-

-2 315

Samazināti izdevumi Latvijas Ārpolitikas institūtam, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2016.gadam

55 000

-

-55 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

122 156

122 156

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ārlietu ministrijas diplomātu un darbinieku pabalstu izmaksu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam, veicot līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” un programmas 09.00.00 “Materiālās palīdzības nodrošināšana”

 

122 156

122 156