Programmas mērķis:

 • veicināt līdzsvarotu un konkurētspējīgu tautsaimniecības attīstību, vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu.

Galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:
  1. uzņēmumu konkurētspējas veicināšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
  2. inovācijas attīstība;
  3. ārējā ekonomiskā politika;
  4. tautsaimniecības struktūrpolitika;
  5. enerģētika;
  6. būvniecība un mājokļu politika;
  7. tirdzniecības regulēšana, konkurences veicināšana, patērētāju tiesību aizsardzība, atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 862 038

5 029 237

5 628 800

5 415 548

5 415 548

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

167 199

599 563

-213 252

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

11,9

-3,8

-

Atlīdzība, euro

3 812 319

3 947 918

4 166 168

4 164 873

4 164 873

Vidējais amata vietu skaits gadā

188

188

187*

187

187

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 690

1 748

1 857

1 856

1 856

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

774

3 708

0

0

0

* 2 amata vietas tika pārceltas uz programmu 20.00.00 “Būvniecība”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

42 891

642 454

599 563

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

63 128

63 128

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

4 272

4 272

Atašeju darbības nodrošināšana OECD (izveidota viena amata vieta)

-

58 856

58 856

Citas izmaiņas

42 891

579 326

536 435

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

22 967

22 967

Palielināti izdevumi pārdalot finansējumu no programmas 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana”( 147 259 euro atlīdzības fonda palielināšanai saskaņā ar MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40, 59.§ 20.2.apakšpunktu, 33 500 euro komunālo maksājumu segšanai saistībā ar ieņēmumu no maksas  pakalpojumu sniegšanas samazināšanos 2017.gadā un turpmāk, 100 000 euro komandējumiem saistībā ar dalību OECD pasākumos, 24 303 euro  izvērtējumu veikšanai saistībā ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu)

-

305 062

305 062

Palielināti izdevumi atašeja darbības nodrošināšanai OECD, veicot pārdali no programmas 34.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41, 4.§ 11.2.apakšpunktam

 

55 931

55 931

Palielināti izdevumi atbilstoši priekšlikumam 2.lasījumam Nr.72, lai nodrošinātu MK 25.10.2016. sēdes prot.Nr.57 40.§ “Informatīvais ziņojums “Par slēgtā konkursa gaitu konsultanta atlasei izpētes veikšanai par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām”” un rīkojuma projekts '”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izpildi

 

195 366

195 366

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam, kas saistīts ar nomas līguma pārtraukšanu ar SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”

33 500

-

-33 500

Samazināti izdevumi JPI “Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana biznesa saiknes veidošana un uzturēšana ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem”

9 391

-

-9 391