Programmas mērķis:

 • izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
 4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
 5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
 6. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
 7. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
 8. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 9. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 11. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
 12. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra – kancelejas preču iegādes nodrošināšana.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 256 042

3 324 438

3 716 071

3 660 731

3 660 731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 396

391 633

-55 340

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

11,8

-1,5

0

Atlīdzība, euro

2 902 537

2 987 726

3 226 715

3 226 715

3 226 715

Vidējais amata vietu skaits gadā

129

129,5

129,5

129,5

129,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1875

1921

2075

2075

2075

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

136

1759

1759

1759

1759

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

27 392

419 025

391 633

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3204

3204

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

3204

3204

Ilgtermiņa saistības

10 965

10 965

-

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

10 965

10 965

-

Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā

10 965

10 965

-

Citas izmaiņas

16 427

404 856

388 429

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

16 427

404 856

388 429

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu labu pārvaldību un civildienesta efektīvu izpildi

16 427

 -

-16 427

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu apbalvojuma - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai - izveidošanu, Horizon uzturēšanas izdevumu segšanu, sakarā ar jaunu moduļu ieviešanu, komandējumu, reprezentācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu, ka arī dalībai Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru forumā

-

152 644

152 644

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri, paaugstinot darbinieku motivāciju

-

252 212

252 212