Programmas mērķis:

  • nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

-

-

400

400

400

Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās

-

-

600

600

600

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

-

-

3

3

3

Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu

-

-

80

80

80

Tiesu procesu skaits

-

-

6

5

8

Pozitīvs tiesu procesu skaits

-

-

4

3

5

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1 %    

-

-

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

-

-

8

8

10

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 299 681

6 592 791

6 654 596

6 516 235

6 509 453

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

293 110

61 805

-138 361

-6 782

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,7

0,9

-2,1

-0,1

Atlīdzība, euro

4 724 575

4 752 506

4 748 027

4 748 027

4 748 027

Vidējais amata vietu skaits gadā

197

201

201

201

201

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 973

1 943

1 941

1 941

1 941

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

60 215

66 541

66 541

66 541

66 541

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

472 629

534 434

61 805

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 628

4 628

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017. gada 1.janvāri

-

4 628

4 628

Ilgtermiņa saistības

445 460

445 460

-

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Epizootrijas birojs (OIE)

31 425

31 425

-

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

255 260

262 835

7 575

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 028

56 028

-

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

13 785

2 985

-10 800

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

30 450

33 675

3 225

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (ECPGR)

3 500

3 500

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

640

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

27 169

84 346

57 177

Palielināti ZM izdevumi 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” un atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”

-

67 474

67 474

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

14 019

14 019

Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana ZM pamatojoties uz MK 01.03.2016. protokola Nr.10 51.§ 12.p.

-

2 853

2 853

Samazināts finansējums izdevumiem nacionālā eksperta (vecākā referenta) norīkošanai darbā Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā līdz 2016.gada 31.maijam, atbilstoši MK 18.08.2015. sēdes protokola Nr.40 38.§ 5.punktam

17 767

-

-17 767

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 402

-

- 9 402

ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

9 402

-

- 9 402