Programmas mērķis:

  • nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  3. organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 793 714

4 061 416

4 718 577

4 594 643

4 439 280

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

267 702

657 161

-123 934

-155 363

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,1

16,2

-2,6

-3,4

Atlīdzība, euro

2 806 523

2 893 359

3 339 798

3 339 798

3 339 798

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

138

140

140

140

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 689

1 732

1 973

1 973

1 973

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 247

24 718

24 718

24 718

24 718

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

657 161

657 161

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

404 272

404 272

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā specializēto atašeju Ķīnā, Kazahstānā (2 amata vietas) un Maskavā darbības nodrošināšanai

-

400 000

400 000

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri

 

-

4 272

4 272

Citas izmaiņas

-

252 889

252 889

Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra atlīdzības pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p noteikto (MK 01.03.2016. prot.Nr.10, 51.§ 12.punkts)

-

2 863

2 863

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

250 026

250 026

Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” (MK 16.08.2016. prot. Nr.40,59.§ 30.punkts)

-

250 026

250 026