Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
  2. atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  3. sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);
  4. ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
  5. ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
  6. izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 836 305

5 813 358

6 483 717

6 475 717

6 475 717

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22 947

670 359

-8 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,4

11,5

-0,1

-

Atlīdzība, euro

4 313 694

4 350 977

4 559 279

4 559 279

4 559 279

Vidējais amata vietu skaits gadā

243

243

239*

239

239

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 474

1 488

1 587

1 587

1 587

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 161

11 123

8 658

8 658

8 658

Uz apakšprogrammu 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana” ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu iestādē saņemto un nosūtāmo dokumentu apstrādi saistībā ar administratīvā sloga uzturlīdzekļu saņemšanai mazināšanas pasākumiem iesniedzējiem

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

173 475

843 834

670 359

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

15 476

15 476

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

 

7 476

7 476

Palielināti izdevumi ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību šķiršanās skaita mazināšanai, lai jaunajām ģimenēm piedāvātu iespēju bez maksas apmeklēt mācības, tādējādi gūstot ieskatu laulības institūcijas civiltiesiskajos, psiholoģiskajos, sadzīves u.c. aspektos ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

8 000

8 000

Ilgtermiņa saistības

88 700

119 573

30 873

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Starptautiskā krimināltiesā (International Criminal Court)

88 700

119 573

30 873

Citas izmaiņas

84 775

708 785

624 010

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu un iegādi, ievērojot 2016. gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.10 51.§ 10.punkts) nolemto

-

255 719

255 719

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Parlamentārā sekretāra algas pieaugumu, ievērojot 2016. gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.10 51.§ 12.punkts) nolemto

-

2 863

2 863

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu (transferts no Patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes)

-

18 000

18 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

84 775

432 203

347 428

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammām 03.01.00 “Tiesu administrēšana”, 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana”, 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”,  04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”, 04.03.00 “Probācijas īstenošana”,  06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija” 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība”, 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība”,  09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība “ un programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu.

-

234 240

234 240

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.03.00 “Probācijas īstenošana”, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu.

84 775

-

-84 775

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”, lai daļēji risinātu situāciju ar Tieslietu ministrijas darbinieku atlīdzības izlīdzināšanu ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 28.punkts) nolemto

-

79 048

79 048

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" - ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem, ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

-

29 875

29 875

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.01.00 “Tiesu administrēšana”, lai nodrošinātu tieslietu resora korporatīvā datu un balss pārraides tīkla pārvaldības, vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas centralizētu administrēšanu, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

89 040

89 040