Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi,  vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, KPFI, EKII, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 887 395

7 326 746

7 666 627

7 511 710

7 511 710

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

439 351

339 881

-154 917

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,4

4,6

-2,0

-

Atlīdzība, euro

5 160 020

5 523 789

5 761 876

5 616 598

5 616 598

Vidējais amata vietu skaits gadā

233

258

260

258

258

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 842

1 780

1 8421

1 810

1 810

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

10 981

14 068

14 068

14 068

14 068

1 Vidējās atlīdzības palielinājums 2017. gadā skaidrojams ar  piešķirto 2017.gadam  finansējumu jaunās politikas iniciatīvas pasākumam „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

89 237

429 118

339 881

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

321 371

321 371

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

6 230

6 230

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai)

65 788

65 788

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana

150 000

150 000

Pasākuma ,,Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana, t.sk. 2 štata vietas, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem

 

99 353

99 353

Citas izmaiņas

-

107 747

107 747

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam "Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām" piešķirtajam finansējumam

73 200

73 200

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam

 -

30 990

30 990

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā”(Jūras telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana) piešķirtajam finansējumam

 -

3 557

3 557

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

89 237

-

-89 237

Finansējuma pārdale uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu

89 237

-

-89 237