Programmas mērķis:

 • nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
 2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
 3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
 4. nozares budžeta plānošana un vadība;
 5. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
 6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
 7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
 8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
 9. Eiropas Savienības politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
 10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvie aktu atzinumi (skaits)

152

150

160

160

160

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

69

80

70

70

70

Nacionālās pozīcijas (skaits)

55

55

-

-

-

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalība politikas veidošanā ( līdzdalības % no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita)

69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

75

80

80

80

80

 Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

27

13

21

25

19

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

169

205

112

130

150

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2  806 929

3 028 052

3 026 127

3 008 516

3 008 516

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

221 123

-1 925

-17 611

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,9

-0,1

-0,6

-

Atlīdzība, euro

2 220 491

2 428 024

2 451 345

2 433 734

2 433 734

Vidējais amata vietu skaits gadā

105

120

120

119

119

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 723

1 635

1 670

1 648

1 648

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

49 094

73 728

46 025

79 758

79 758

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 246

23 321

-1 925

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 314

2 314

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri

 

2 314

2 314

Citas izmaiņas

25 246

21 007

-4 239

Finansējuma pārdale no programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums” Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai

-

21 007

21 007

Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” veikto ieguldījumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai

25 246

-

-25 246