Programmas mērķis:

plānot un īstenot Latvijas ārpolitiku, kā arī ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, veicināt izaugsmi, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, aktīvi iesaistoties aktuālo globālo izaicinājumu risinājumu meklēšanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. darbs pie NATO Londonas līderu sanāksmes un iepriekšējo samita lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšana Latvijā ilgtermiņā. Starptautiskā pārstāvība un informācijas apmaiņas koordinācija hibrīdā apdraudējuma jomā. NATO atvērto durvju politikas atbalstīšana. Dalība starptautiskajās operācijās un misijās. Interešu pārstāvēšana starptautiskajos forumos terorisma apkarošanas jautājumos. Aktīva dalība starptautiskajos bruņojuma kontroles forumos un konvenciju saistību izpilde;
 2. stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana drošības politikas, brīvās tirdzniecības, ekonomiskās, finanšu sadarbības, Eiropas enerģētiskās drošības, kiberdrošības, stratēģiskās komunikācijas, izglītības, mediju un vārda brīvības jomā;
 3. aktīva dalība ES darba grupās un diskusijās, kā arī regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar ES dalībvalstīm un institūcijām, lai nodrošinātu Latvijas interešu aizstāvēšanu ES aktuālajos jautājumos. Latvijai prioritārie ES jautājumi būs ES zaļais kurss un digitālā transformācija, tiesiskuma jautājumi un diskusijas par Eiropas nākotni;
 4. darba turpināšana pie Latvijai prioritārajiem ES ārlietu un drošības politikas jautājumiem – transatlantiskās attiecības, Austrumu partnerība, Centrālāzija, ES militāro un civilo spēju stiprināšana. Iedzīvotāju informēšana par Eiropas Savienību. ES komunikācijas funkcija īstenošana, rosinot diskusiju par ES un Latvijai nozīmīgiem jautājumiem, kā arī iesaistot citus informācijas sniedzējus sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā;
 5. Latvijas pārstāvības OECD koordinēšana un interešu nodrošināšana;
 6. valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējo ekonomisko politiku, iesaistīties reģionālos formātos, kas veicina stabilitāti, sadarbību un attīstību. Ārējo ekonomisko interešu aizstāvība tradicionālajās partnervalstīs Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī atbalsts Latvijas uzņēmumiem jaunajos tirgos, veidojot ciešākas attiecības ar valstīm Āzijas, Persijas jūras līča, Āfrikas un Latīņamerikas reģionos;
 7. divpusēju kaimiņattiecību veidošana ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kas balstās uz starptautiskiem principiem, savstarpēju izdevīgumu un savstarpēju cieņu. Daudzpusējo formātu izmantošana attiecību attīstīšanā;
 8. ekspertīzes veikšana par preču atbilstību stratēģiskas preces raksturam. Licenču, sertifikātu un izziņu izsniegšana. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbības koordinācija. Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomas likumdošanas izstrādāšana. Starptautiskās sadarbības un Latvijas pozīcijas pārstāvēšanas starptautiskajos formātos nodrošināšana stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā;
 9. lobija darba intensificēšana ar mērķi panākt Latvijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās un nodrošināt aktīvu Latvijas dalību tajās. Virsmērķis: 2011.gadā MK pieņemtais lēmums ANO DP nepastāvīgā locekļa statusa iegūšanai 2026.-2027.gadam;
 10. atbalsts vienam no vadošajiem ārpolitikas un drošības politikas ikgadējiem forumiem Ziemeļeiropā – “Rīgas konferencei”;
 11. konsulārās palīdzības nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem un citu ES valstu pilsoņiem ārkārtas situācijās un konsulāro pakalpojumu sniegšana. Šengenas un nacionālo vīzu izsniegšana, tai skaitā, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos personu pārvietošanās ierobežojumus. Tiesiskā ietvara tālāka aktualizēšana un dialogs ar iesaistītajām Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas iespējas konsulāro funkciju veikšanai ārvalstīs;
 12. ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederības sajūtas Latvijai veicināšana un kontaktu ar Latviju stiprināšana, sadarbība ar latviešu organizācijām pasaulē. Atbalsts organizāciju darbībai un to izstrādātajiem projektiem. Latviešu valodas un kultūras izpētes, saglabāšanas un attīstības ārpus Latvijas veicināšana.  Latvijas diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana, iesaistot diasporu Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, kultūras dzīvē un izglītībā. Diasporas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana un diasporas iesaistes atbalsts politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē Diasporas konsultatīvās padomes darbā. Saskaņotas diasporas politikas izstrāde un prioritāšu noteikšana. Atbalsts LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbībai, zinātniskajiem pētījumiem, kas vērsti uz rīcībpolitikas veidošanu diasporas politikas jomā. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma norises pēctecības nodrošināšana;
 13. publiskās diplomātijas pasākumu kompleksa īstenošana plašai sabiedrības iesaistei ārpolitikas un ar to saistīto jautājumu skaidrošanā, diskutēšanā un atspoguļošanā. Dialogs ar dažādiem sabiedrības segmentiem – nevalstiskajām organizācijām, ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centriem, akadēmisko vidi un plašu ekspertu loku.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads izpilde

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nozaru vadība un politikas plānošana

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

1 147

1 200

550

350

350

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību iesaiste eksporta veicināšanas pasākumos, tai skaitā dalība semināros, atbalsts nacionāliem stendiem starptautiskajās  izstādēs (skaits)

32

30

45

40

40

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 207 697

15 423 919

18 050 194

14 837 094

14 837 094

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-783 778

2 626 275

-3 213 100

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

17,0

-17,8

-

Atlīdzība, euro

9 417 216

9 117 410

9 060 612

9 060 612

9 060 612

Vidējais amata vietu skaits gadā

339

339

338

338

338

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 260

2 187

2 181

2 181

2 181

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

222 376

222 012

212 766

212 766

212 766

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 850 023

5 476 298

2 626 275

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

160 102

-

-160 102

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

160 102

-

-160 102

Ilgtermiņa saistības

2 322 135

2 322 135

-

Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, K.Valdemāra ielā 3

2 322 135

2 322 135

-

Citas izmaiņas

367 786

3 154 163

2 786 377

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā 2021. gadā” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

-

731 179

731 179

Palielināti izdevumi pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts))

-

1 280 800

1 280 800

Palielināti izdevumi pasākumam “NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā” (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts))

-

1 000 550

1 000 550

Palielināti izdevumi plānā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam” paredzēto pasākumu īstenošanai (MK 17.12.2019. sēdes prot. Nr.59 77.§ 7.punkts un MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr.56 51.§ 6.punkts)

-

138 936

138 936

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

2 639

2 639

Palielināti izdevumi civilā eksperta darbības nodrošināšanai 2021.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

-

59

59

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

36 656

-

-36 656

Samazināti izdevumi no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas saņemtā transferta dokumentu pārvaldības sistēmas integrācijas vides saskarnes darbības nodrošināšanai

2 997

-

-2 997

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojuma Nr.463 (prot.Nr.44 50.§) pielikuma 3.1. apakšpunkta izpildi

6 244

-

-6 244

Samazināti izdevumi materiāltehniskajam nodrošinājumam, kas segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2020.gada 1.janvāri

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi 8 civilo ekspertu darbības nodrošināšanai 2020.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

4 040

-

-4 040

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas interešu lobēšana par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027.gadam”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

101 449

-

-101 449

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

121 950

-

-121 950

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019” (tajā skaitā 1 amata vietai), ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

44 450

-

-44 450