Programmas mērķis:

izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
 4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
 5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
 6. īstenot plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pasākumus, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas;
 7. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās;
 8. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
 9. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 10. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 12. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
 13. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: IeM.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 788 344

3 932 990

3 872 290

3 871 317

3 853 224

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

144 646

-60 700

-973

-18 093

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

-1,5

-

-0,5

Atlīdzība, euro

3 351 966/

3 331 1191

3 514 919/

3 510 4221

3 473 367

3 473 367

3 473 367

Vidējais amata vietu skaits gadā

128

128

128

128

128

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 182/2 1682

2 288/2 2852

2 261

2 261

2 261

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 048

1 241

-

-

-

Piezīmes.
1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).
2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

108 515

47 815

-60 700

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

14 776

-

-14 776

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

14 776

-

-14 776

Ilgtermiņa saistības

11 337

11 337

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

11 337

11 337

-

Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā

11 337

11 337

-

Citas izmaiņas

82 402

36 478

-45 924

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

4 497

-

-4 497

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija” īstenošanai

34 391

33 842

-549

Izdevumu pārdale uz VM budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas politikas izstrādes un koordinācijas funkcijas nodošanu VM (MK 09.07.2019. prot. Nr.32 50.§ 2.2.p.)

29 462

-

-29 462

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai

-

2 636

2 636

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

14 052

-

-14 052