Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

203

250

250

250

250

Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)

742

700

700

700

700

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2

2

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)

75

75

75

75

75

Tiesu procesi (skaits)

8

5

5

5

6

Pozitīvs tiesu procesu skaits

0

3

3

3

4

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums - neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%)

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

12,4

8

8

8

8

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 135 835

7 167 593

7 113 844

7 151 062

7 154 622

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 758

-53 749

37 218

3 560

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-0,7

0,5

-

Atlīdzība, euro

5 242 940

5 327 579

5 330 218

5 330 218

5 330 218

Vidējais amata vietu skaits gadā

199

200

200

200

200

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 195

2 219

2 221

2 221

2 221

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

742

2 400

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

485 875

432 126

-53 749

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

40 778

-

-40 778

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

40 778

-

-40 778

Ilgtermiņa saistības

423 385

429 487

6 102

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

42 050

43 140

1 090

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

226 198

230 445

4 247

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 740

57 620

880

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

2 985

3 010

25

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

3 500

4 000

500

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

0

-640

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

21 712

2 639

-19 073

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

-

2 639

2 639

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam).

21 712

-

-21 712