Programmas mērķis:

nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  • izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  • pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  • organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  • nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 626 307

5 683 939

5 491 361

5 555 069

5 555 069

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 057 632

-192 578

63 708

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,9

-3,4

1,2

-

Atlīdzība, euro

3 518 906

4 155 379

4 243 624

4 243 625

4 243 625

Vidējais amata vietu skaits gadā

136

136

136

136

136

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 156

2 537

2 537

2 536

2 536

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 832

14 832

14 832

14 832

14 832

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

299 180

106 602

-192 578

t. sk.:

 

 

 

Vienreizēji pasākumi

40 946

-

-40 946

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

40 946

-

-40 946

Citas izmaiņas

258 234

106 602

-151 632

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību

-

86 606

86 606

Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām  ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai

43 866

42 866

-1 000

Finansējuma pārdale no VARAM projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai (MK 04.03.2020. rīkojums Nr.91)

 

-

17 357

17 357

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

 

-

2 639

2 639

 

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei (MK 17.09.2019 prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām (MK 17.09.2019 prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

30 000

-

-30 000

Samazināti izdevumi saistībā ar atjaunoto finansējumu programmā 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”, kas iepriekš bija pārdalīts prioritārā pasākuma 2020.-2022. gada “Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 16.p.)

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

17 234

-

-17 234