Programmas mērķis:

nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
  2. atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  3. sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un ES Tiesā (EST);
  4. ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
  5. ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
  6. izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 117 669

7 035 561

7 191 463

7 074 217

7 074 955

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-82 108

155 902

-117 246

738

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

2,2

-1,6

-

Atlīdzība, euro

5 109 584

5 117 383

5 362 879

5 345 633

5 346 371

Vidējais amata vietu skaits gadā

218

215

2081

208

208

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 953

1 983

2 149

2 142

2 142

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

500

-

-

-

-

Piezīmes.
1 No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai mazinātu juristu darba noslodzi. No apakšprogrammas 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai stiprinātu kapacitāti Moneyval 5.rīcības virziena koordinēšanai. 2020.gada sākumā samazinātas 9 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

150 995

306 897

155 902

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

100 000

100 000

Pieminekļa uzstādīšana latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram

-

100 000

100 000

Ilgtermiņa saistības

125 462

126 185

723

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

125 462

126 185

723

 Starptautiskajā krimināltiesā (International Criminal Court)

124 313

124 966

653

 Pastāvīgajā arbitrāžas tiesā (Permanent Court of Arbitration)

1 149

1 219

70

Citas izmaiņas

25 533

80 712

55 179

 Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra mēnešalgas palielinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam

-

2 636

2 636

 Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, lai nodrošinātu  atvaļinājuma pabalstu izmaksu un veselības apdrošināšanas polišu iegādi

-

17 816

17 816

 Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma un novērtēšanas prēmiju izmaksu (transferts no Patentu valdes kā budžeta nefinansētas iestādes)

-

50 000

50 000

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo plānots, ka  samazināsies sniegto maksas pakalpojumu  apjoms.

3 500

-

-3 500

 Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

22 033

-

-22 033

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

10 260

10 260

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana, lai nodrošinātu vienas amata vietas pārdali no Valsts zemes dienesta

-

10 260

10 260