Programmas mērķis:

 • izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
 4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
 5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
 6. īstenot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanai;
 7. izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai jaunajam plānošanas ciklam;
 8. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
 9. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
 10. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 11. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 13. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
 14. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 825 702

3 832 092

3 932 990

3 898 482

3 882 733

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

6390

100898

-34508

-15749

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

0,2

2,6

-0,9

-0,4

Atlīdzība, euro

3345 429

3 375 606

3514 919

3484 783

3484 783

Vidējais amata vietu skaits gadā

129,5

128

128

128

128

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2152

2197

2288

2288

2288

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

589

620

1241

1241

1241

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

104 224

205 122

100 898

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

34 391

34 391

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija” īstenošanai

-

34 391

34 391

Vienreizēji pasākumi

72 936

-

-72 936

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

72 936

-

-72 936

Ilgtermiņa saistības

11 115

11 337

222

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

11 115

11 337

222

Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā

11 115

11 337

222

Citas izmaiņas

20 173

159 394

139 221

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmā daļa)

-

2740

2740

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

20 081

4497

-15 584

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

92

-

-92

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

152 157

152 157

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu piemaksas par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, speciālās piemaksas par institūcijai būtisku funkciju nodrošināšanu un stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

-

152 157

152 157