Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 807 623

8 607 379

8 641 346

8 885 363

8 885 363

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

799 756

33 967

244 017

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

10,2

0,4

2,8

-

Atlīdzība, euro

6 146 569

6 999 104

7 116 146

7 254 705

7 254 705

Vidējais amata vietu skaits gadā¹

249

 259

 258

258

258

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 057

2 247

2 294

2 339

2 339

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 -

14 125

14 125

14 125

14 125

Piezīmes.
1 Viena amata vieta pārdalīta uz apakšprogrammu 23.01.00 “Valsts vides dienests”, lai nodrošinātu Valsts vides dienesta pamatfunkciju izpildi, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

170 114

204 081

33 967

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

25 181

25 181

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošanu (MK 05.11.2020. ārkārtas sēdes prot. Nr.68 27.§ 10.p. un priekšlikums Nr.97 2.lasījumam)

-

25 181

25 181

Vienreizēji pasākumi

69 401

-

-69 401

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

69 401

-

-69 401

Citas izmaiņas

100 713

178 900

78 187

Samazināti izdevumi Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

100 713

-

-100 713

Palielināti izdevumi pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

178 900

178 900