Programmas mērķis:

nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai ES, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
 2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
 3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
 4. nozares budžeta plānošana un vadība;
 5. ES fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
 6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
 7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
 8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
 9. ES politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
 10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija;
 11. Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

69

80

70

70

70

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

87

70

70

70

70

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalības politikas veidošanā īpatsvars no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita (%)

       69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

45

40

40

40

40

 Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

21

23

16

19

23

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

16

145

130

130

130

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 052 898

3 162 505

3 207 589

3 265 051

3 265 051

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

109 607

45 084

57 462

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

1,4

1,8

-

Atlīdzība, euro

2 547 458

2 657 463

2 656 774

2 692 462

2 692 462

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

107

109

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 955

1 983

1 982

2 010

2 010

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 468

63 931

63 931

63 931

63 931

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 520

77 604

45 084

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

21 774

-

-21 774

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

21 774

-

-21 774

Citas izmaiņas

10 746

77 604

66 858

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

4 681

4 681

Finansējuma palielinājums parlamentārajam sekretāram saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu atlīdzības noteikto aprēķinu 2021. gadam

-

5 376

5 376

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

10 746

-

-10 746

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

67 547

67 547

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums-2018” ietvaros” Kultūras ministrijas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (MK 03.11.2020. sēdes prot. Nr. 66 19.§ 3. punkts)

 

67 547

67 547