Programmas mērķis:

nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 551 935

3 769 406

4 020 951

4 034 767

4 034 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

217 471

251 545

13 816

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6,1

6,7

0,3

-

Atlīdzība, euro

2 667 251

2 992 342

3 074 326

3 074 326

3 074 326

Vidējais amata vietu skaits gadā1

122

122

126

126

126

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 805,7

2 030,5

2 020,3

2 020,3

2 020,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

23 659

19 681

19 601

 

19 601

19 601

Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 4, tai skaitā:

  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai valsts pārvaldes reformu ietvaros nodrošinātu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanu, šo funkciju īstenojot un amata vietu nododod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
  •  atbilstoši MK 3.03.2020. sēdes prot. Nr.9 35.§ 3.punktam ar 1.03.2020. samazināta viena amata vieta, lai valsts pārvaldes reformu ietvaros nodrošinātu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanu, šo funkciju īstenojot un amata vietu nododod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, nepārdalot finansējumu;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), pārdalot finansējumu (18 458 euro), lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta no Veselības inspekcijas (apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”), pārdalot finansējumu (11 653 euro), lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta no Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja (apakšprogrammas 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”), nepārdalot finansējumu, lai pilnveidotu informāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu resorā;
  •  atbilstoši MK 9.07.2020. sēdes prot. Nr.32 50.§ 2.3.apakšpunktam ar 1.01.2021. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), pārdalot finansējumu no Iekšlietu ministrijas (29 462 euro), lai atbilstoši “Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānā 2019.-2020. gadam” paredzētajam nodrošinātu vienas amata vietas uzturēšanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 582

271 127

251 545

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

29 462

29 462

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no Iekšlietu ministrijas programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas politikas izstrādes un koordinācijas funkcijas nodošanu no Iekšlietu ministrijas Veselības ministrijai, Veselības ministrijā no 1.01.2021. ieviešot vienu amata vietu, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu (amata vieta pārdalīta no apakšprogrammas 39.04.00), atbilstoši MK 9.07.2019. sēdes prot. Nr.32 50.§ 2.punktam

-

 

29 462

29 462

Vienreizēji pasākumi

13 816

-

-13 816

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

13 816

-

-13 816

Citas izmaiņas

5 766

241 665

235 899

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atalgojuma palielinājumu Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram

-

2 636

 

2 636

Palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma segšanai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.6.5.apakšpunkts)

-

118 884

118 884

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

5 766

120 145

114 379

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” 8 470 euro apmērā, no 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 37 934 euro apmērā un no 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” 14 266 euro apmērā, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu Veselības ministrijas padotības iestādēs

-

60 670

60 670

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kuru Veselības ministrija ar 1.03.2020. pārņēma no Veselības inspekcijas, lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī

-

11 653

11 653

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai Veselības ministrija nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kura ar 1.03.2020. tika pārņemta no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī

-

18 458

18 458

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” 4 894 euro apmērā, 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” 4 894 euro apmērā, 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” 4 894 euro apmērā, 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 4 894 euro apmērā, 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” 4 894 euro apmērā un 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” 4 894 euro apmērā, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā, pārdalot vienu amata vietu no Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja

-

29 364

29 364

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem

5 766

-

-5 766