Programmas mērķis:

plānot un īstenot Latvijas ārpolitiku, kā arī ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, veicināt izaugsmi, nodrošināt Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, aktīvi iesaistoties aktuālo globālo izaicinājumu risinājumu meklēšanā.

Galvenās aktivitātes:

1) darbs pie NATO Briseles līderu sanāksmes un iepriekšējo samitu lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšana Latvijā ilgtermiņā. Starptautiskā pārstāvība un informācijas apmaiņas koordinācija hibrīdā apdraudējuma jomā. NATO atvērto durvju politikas atbalstīšana. Dalība starptautiskajās operācijās un misijās. Interešu pārstāvēšana starptautiskajos forumos terorisma apkarošanas jautājumos. Aktīva dalība starptautiskajos bruņojuma kontroles forumos un konvenciju saistību izpilde;

2) stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana drošības politikas, brīvās tirdzniecības, ekonomiskās, finanšu sadarbības, Eiropas enerģētiskās drošības, kiberdrošības, stratēģiskās komunikācijas, izglītības, mediju un vārda brīvības jomā;

3) aktīva dalība ES darba grupās un diskusijās, kā arī regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar ES dalībvalstīm un institūcijām, lai nodrošinātu Latvijas interešu aizstāvēšanu ES aktuālajos jautājumos. Latvijai prioritārie ES jautājumi būs ES zaļais kurss un digitālā transformācija, tiesiskuma jautājumi un diskusijas par Eiropas nākotni, kā arī ES noturības jautājumi. Iedzīvotāju informēšana par ES, ES komunikācijas funkcijas īstenošana, rosinot diskusiju par ES un Latvijai nozīmīgiem jautājumiem, kā arī iesaistot citus informācijas sniedzējus sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā;

4) darba turpināšana pie Latvijai prioritārajiem ES ārlietu un drošības politikas jautājumiem – transatlantiskās attiecības, Austrumu partnerība, Centrālāzija, ES militāro un civilo spēju stiprināšana, vienlaikus sekojot citiem aktuālajiem starptautiskās darba kārtības jautājumiem un situācijai Āzijā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Latīņamerikā atbilstoši Latvijas interesēm;

5)   aktīva un pieaugoša Latvijas pārstāvība starptautiskajās organizācijās, lai stiprinātu Latvijas ekspertīzi, redzamību un gatavotu lobija kampaņu ar mērķi izpildīt 2011. gada MK lēmumu par Latvijas kandidēšanu ievēlēšanai ANO Drošības padomē uz 2026.2027. g. termiņu, kā arī Latvijas pienākumu rotācijas kārtībā īstenot Eiropas Padomes prezidentūras funkcijas 2023. gadā;

6)   divpusēju kaimiņattiecību veidošana ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju, ņemot vērā starptautisko tiesību principus, ES kopīgās ārpolitikas nostādnes attiecībā uz šīm valstīm un Latvijas nacionālās intereses;

7)   Latvijas pārstāvības OECD koordinēšana un interešu nodrošināšana;

8) valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējo ekonomisko politiku, iesaistīties reģionālos formātos, kas veicina stabilitāti, sadarbību un attīstību. Ārējo ekonomisko interešu aizstāvība tradicionālajās partnervalstīs Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī atbalsts Latvijas uzņēmumiem jaunajos tirgos, veidojot ciešākas attiecības ar valstīm Āzijas, Persijas jūras līča, Āfrikas un Latīņamerikas reģionos;

9)   ekspertīzes veikšana par preču atbilstību stratēģiskas preces raksturam. Licenču, sertifikātu un izziņu izsniegšana. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbības koordinācija. Stratēģiskas nozīmes preču aprites jomas likumdošanas izstrādāšana. Starptautiskās sadarbības un Latvijas pozīcijas pārstāvēšanas starptautiskajos formātos nodrošināšana stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā;

10) atbalsts vienam no vadošajiem ārpolitikas un drošības politikas ikgadējiem forumiem Ziemeļeiropā – “Rīgas konferencei”;

11) konsulārās palīdzības nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem un citu ES valstu pilsoņiem ārkārtas situācijās un konsulāro pakalpojumu sniegšana. Šengenas un nacionālo vīzu izsniegšana, tai skaitā ņemot vērā ar Covid-19 saistītos personu pārvietošanās ierobežojumus. Tiesiskā ietvara tālāka aktualizēšana un dialogs ar iesaistītajām Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas iespējas konsulāro funkciju veikšanai ārvalstīs;

12) ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederības sajūtas Latvijai veicināšana un kontaktu ar Latviju stiprināšana, sadarbība ar latviešu organizācijām pasaulē. Atbalsts organizāciju darbībai un to izstrādātajiem projektiem. Latviešu valodas un kultūras izpētes, saglabāšanas un attīstības ārpus Latvijas veicināšana. Latvijas diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana, iesaistot diasporu Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, kultūras dzīvē un izglītībā. Diasporas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana un diasporas iesaistes atbalsts politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē Diasporas konsultatīvās padomes darbā. Saskaņotas diasporas politikas izstrāde un prioritāšu noteikšana. Atbalsts LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbībai, zinātniskajiem pētījumiem, kas vērsti uz rīcībpolitikas veidošanu diasporas politikas jomā. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma norises pēctecības nodrošināšana;

13) publiskās diplomātijas pasākumu kompleksa īstenošana plašai sabiedrības iesaistei ārpolitikas un ar to saistīto jautājumu skaidrošanā, diskutēšanā un atspoguļošanā. Dialogs ar dažādiem sabiedrības segmentiem – nevalstiskajām organizācijām, ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centriem, akadēmisko vidi un plašu ekspertu loku.

Programmas izpildītāji: Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un citiem sadarbības partneriem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nozaru vadība un politikas plānošana

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

763

550

550

550

550

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību iesaiste eksporta veicināšanas pasākumos, tai skaitā dalība semināros, atbalsts nacionāliem stendiem starptautiskajās  izstādēs (skaits)

30

45

45

40

40

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 037 391

18 050 194

17 554 907

16 767 151

16 683 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 012 803

-495 287

-787 756

-83 620

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,0

-2,7

-4,5

-0,5

Atlīdzība, euro

9 363 882

9 060 612

10 586 553

10 676 410

10 667 616

Vidējais amata vietu skaits gadā

339

338

342

344

344

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 234

2 181

2 512

2 519

2 517

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

277 718

212 766

279 073

279 073

279 073

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

5 695 337

5 200 050

-495 287

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 140 016

2 140 016

Latvijas ārlietu spēju stiprināšana pieaugošu starptautisko izaicinājumu un sarežģītākas starptautiskās vides apstākļos

-

907 188

907 188

Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. g. lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026. –2028. g. (tajā skaitā 3 amata vietas)

-

143 175

143 175

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

-

13 517

13 517

IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana

-

681 319

681 319

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā (tajā skaitā 1 amata vieta)

-

394 817

394 817

Ilgtermiņa saistības

2 322 135

2 322 135

-

Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, K.Valdemāra ielā 3

2 322 135

2 322 135

-

Citas izmaiņas

3 373 202

737 899

-2 635 303

Palielināti izdevumi nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai VNĪ (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.7.1.p)

-

15 930

15 930

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

1 767

1 767

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā

-

160 102

160 102

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā 2021. gadā”, ievērojot, ka finansējums piešķirts līdz 2021. gadam

979 843

-

-979 843

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos”

1 280 800

-

-1 280 800

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā”

1 000 550

-

-1 000 550

Samazināti izdevumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” paredzēto pasākumu īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§ 6.punkts)

111 950

-

-111 950

Samazināti izdevumi civilā eksperta darbības nodrošināšanai 2021.gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

59

-

-59

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

560 100

560 100

Palielināti izdevumi Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai, Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai, konsulāro pakalpojumu nodrošināšanai, veicot finansējuma pārdali no programmas 02.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 11.3.p)

-

560 100

560 100