Programmas mērķis:

veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

izstrādāt un nodrošināt politikas īstenošanu šādās kompetences jomās:

  • produktivitātes paaugstināšana;
  • eksporta veicināšana;
  • investīciju veicināšana un piesaiste;
  • cilvēkkapitāla attīstība, t.sk. iedzīvotāju izpratnes veicināšana par mūžizglītības lomu;
  • inovācijas veicināšana;
  • uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk. uzņēmējdarbības vides uzlabošana);
  • Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.2030. gadam pasākumu īstenošana (t.sk. enerģētikas ziņošanas sistēmas attīstība).

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 635 481

8 750 285

9 349 521

9 349 889

6 075 009

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 114 804

 599 236

368

-3 274 880

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,3

6,8

0,0

-35,0

Atlīdzība, euro

4 452 107

4 847 290

5 265 793

5 265 793

4 615 093

Vidējais amata vietu skaits gadā

172

173

1761

176

176

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 157

2 335

2 493

2 493

2 185

Piezīmes.

1 2 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana” un 1  amata vieta  no likvidētās budžeta apakšprogrammas 29.05.00 “Valsts pētījumu programma”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

200 000

799 236

599 236

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

133 570

133 570

Enerģētikas politikas īstenošanas monitorings un ziņošanas sistēmas īstenošana, IKT risinājumu izstrāde (tajā skaitā 3 amata vietas)

-

133 570

133 570

Citas izmaiņas

200 000

665 666

465 666

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Sabiedrības informēšanas kampaņai iedzīvotāju motivēšanai mācīties visas dzīves garumā un uzņēmumu motivēšanai veikt ieguldījumus cilvēkkapitālā”

200 000

-

-200 000

Palielināti izdevumi, ievērojot finansējuma apmēru 2022.gadam enerģētikas un klimata plāna pētniecības daļas īstenošanai (MK 12.10.2020. rīkojuma Nr.595 “Par konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”” 2.5.apakšpunkts)

-

596 986

596 986

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

1 765

1 765

Palielināti izdevumi, lai centralizēti veiktu PTAC tehnisko uzturēšanu un komunālo pakalpojumu apmaksu, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”

-

    11 460

11 460

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem  2021. gadā

-

55 454

55 454

Palielināti izdevumi, ņemot vērā 2022.gadam paredzēto samazinājumu saskaņā ar MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

-

1

1