Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzsākt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021.2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu šo instrumentu Regulās dalībvalstīm noteikto pienākumu izpildi un veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;
 2. nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
 3. izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
 4. nodrošināt pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
 5. nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība;
 6. noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
 7. izstrādāt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteikt sasnieguma rādītājus atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu” ietvertajam plānam “Plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai”;
 8. nodrošināt Latvijas interešu aizstāvību OECD un ES dažāda līmeņa darba grupās un padomēs nodokļu, muitas un grāmatvedības politikas jautājumos;
 9. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību OECD un ES līmenī starptautisko uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu digitālo izaicinājumu risinājumam izstrādē, nodrošināt saskaņoto risinājumu ieviešanu; 
 10. nodokļu nomaksas kontroles regulējuma pilnveidošanas procesa ietvaros pārskatīt par nodokļu pārkāpumiem paredzēto sodu naudas efektivitāti, ieviešot motivējošus elementus to piemērošanā;
 11. mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, nodrošinot investīcijas un reformas inovāciju jomā, cilvēkkapitāla stiprināšanā un reģionālo atšķirību mazināšanā, tai skaitā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros;
 12. veikt efektīvu risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus ar sociāliem un sadarbības partneriem un EK dienestiem, donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot sekmīgu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2022. gadā;
 13. nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz vienu 2014. 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
 14. veicināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, izstrādājot vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses;
 15. uzturēt aktīvu dialogu ar nozares pārstāvošajām organizācijām un nozaru ministrijām par aktualitātēm izložu un azartspēļu jomā;
 16. veikt Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu un noteikt turpmākās rīcības virzienus;
 17. īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021. – 2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);

īstenot pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam ietvertos pasākumus, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu jomas regulējumu, vienlaikus virzoties no noteikumos balstītas pieejas uz riskos balstītu pieeju sadarbībā ar klientiem, kā arī likuma subjektu uzraudzībā;

 1. optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, pārskatot uzraudzības un kontroles institūciju funkcijas, tai skaitā centralizējot atsevišķu institūciju uzraudzības funkcijas;
 2. veicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas procesa Latvijas Bankai ātrāku virzību, vienlaikus ņemot vērā Latvijas Bankas neatkarību, kā arī nodrošinot nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstošu regulējumu un ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību;
 3. uzlabot informācijas par fizisku personu saistībām pieejamību kredītriska vērtēšanai;
 4. veicināt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu jomās, kurās pastāv ierobežota finansējuma pieejamība;
 5. veicināt juridisko personu aizņēmuma, parāda atgūšanu ārpus prasības tiesvedības kārtības vai rakstveida procesā, veicinot bezstrīdus risinājumu izmantošanu, pārskatot ierobežojošos noteikumus (esošie limiti, termiņi, paziņošanas kārtība), kā arī izvērtējot komercķīlu izlietošanas efektivitāti;
 6. turpināt uzsākto atbalsta programmu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū;
 7. izvērtēt administratīvo un regulatīvo slogu emitentiem, pārskatot Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu emitentiem saistošo normatīvo aktu prasības;
 8. veikt regulāru novērtējumu par paveikto kapitāla tirgus attīstības un investīciju kultūras veicināšanā un to kavējošajiem faktoriem;
 9. pilnveidot vērtspapīrošanas regulējumu;
 10. tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
 11. izstrādāt Nacionālo fintech stratēģiju;
 12. izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību” identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
 13. turpināt uzsākto procesu attiecībā uz vienkāršotā (automatizētā) nodokļu nomaksas risinājuma ieviešanu;
 14. pārskatīt nodokļu administrēšanas procesu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un precizējot nodokļu parādu un pārmaksāto nodokļu summu dzēšanas procesu nodokļu maksātāja-fiziskās personas nāves gadījumā;
 15. īstenot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022. gadam pasākumus atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sadarbībā ar nozaru ministrijām veikt plānā iekļauto ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanu un uzraudzību.

Programmas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 255 832

12 975 801

16 148 590

15 842 213

15 453 331

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

719 969

3 172 789

-306 377

-388 882

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,9

24,5

-1,9

-2,5

Atlīdzība, euro

10 160 831

10 374 860

12 614 017

12 638 772

12 638 772

Vidējais amata vietu skaits gadā

297

312

316¹

316

316

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 849

2 768

3 323

3 330

3 330

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 727

12 409

12 409

12 409

12 409

Piezīmes.

¹ Četras amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

32 513

3 205 302

3 172 789

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 356 289

1 356 289

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

-

1 356 289

1 356 289

Citas izmaiņas

32 513

1 849 013

1 816 500

Atjaunot izdevumi komandējumiem, ievērojot izdevumu samazinājumu 2021. gadam

-

85 495

85 495

Palielināti izdevumi FM stratēģisko uzdevumu īstenošanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana” īstenošanas turpināšanai

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto

-

1 751

1 751

Palielināti izdevumi, ievērojot darba devēja VSAOI samazinājumu 2022. gadam

-

357

357

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Nozaru valsts pētījuma programmas” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

20 768

-

-20 768

Samazināti izdevumi Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanas nodrošināšanai 2021. gadā

7 045

-

-7 045

Samazināti izdevumi informatīvā semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanas nodrošināšanai 2021. gadā

4 700

-

-4 700

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 661 410

1 661 410

Palielināti izdevumi FM kapacitātes stiprināšanai stratēģisko uzdevumu izpildei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, efektīvas komercdarbības atbalsta kontroles funkciju nodrošināšanai valsts un pašvaldību budžetiem finansētiem pasākumiem, izmaiņu azartspēļu un izložu jomā ieviešanai (tai skaitā 4 amata vietām),  finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.4. punkts)

-

814 106

814 106

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanu un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanu,  finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.12. punkts)

-

310 000

310 000

Palielināti izdevumi, lai segu Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu,  finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.7.8. punkts)

-

267 304

267 304

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu iekšējā audita ieviešanu pašvaldībās,  finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.11. punkts)

-

220 000

220 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējo novērtējumu,  finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.10. punkts)

-

50 000

50 000