Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

239

250

250

250

250

Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)

1271

700

700

700

700

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2,2

2

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)

92

75

75

75

75

Tiesu procesi (skaits)

9

5

5

5

7

Pozitīvi tiesu procesi (skaits)

7

3

3

3

5

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums – neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%)

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

6,8

8

8

8

8

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 236 617

7 113 844

13 587 095

7 576 614

7 573 054

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-122 773

6 473 251

-6 010 481

-3 560

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,7

91,0

-44,2

-

Atlīdzība, euro

5 326 854

5 330 218

5 753 295

5 753 295

5 753 295

Vidējais amata vietu skaits gadā

200

200

200

200

200

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 218

2 221

2 397

2 397

2 397

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 671

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

429 487

6 902 738

6 473 251

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6 435 353

6 435 353

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

6 014 041

6 014 041

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

421 312

421 312

Ilgtermiņa saistības

429 487

424 842

-4 645

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

-

-2 950

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

43 140

44 000

860

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

230 445

226 885

-3 560

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

57 620

58 625

1 005

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

3 010

3 010

-

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

4 000

4 000

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

-

42 543

42 543

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

40 778

40 778

Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. p. pirmās daļas 4. p. noteiktajam

-

1 765

1 765