Programmas mērķis:

nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

1)   izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2)   pārstāvēt Satiksmes ministrijas kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;

3)   organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;

4)   nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 045 564

5 491 361

5 946 196

5 742 488

5 573 225

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

445 797

454 835

-203 708

-169 263

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,8

8,3

-3,4

-2,9

Atlīdzība, euro

3 787 860

4 243 624

4 428 088

4 428 088

4 428 088

Vidējais amata vietu skaits gadā

136

136

136

136

136

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 318

2 537

2 707

2 707

2 707

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 279

14 832

10 000

10 000

10 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

209

455 044

454 835

t. sk.:

 

 

 

Citas izmaiņas

209

455 044

454 835

Atjaunoto izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

40 946

40 946

Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām  ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai

209

22 971

22 762

Palielināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. prot. Nr. 63, 1.§ 13.2.apakšp.)

-

389 360

389 360

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

-

1 767

1 767