Programmas mērķis:

nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1) tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;

2) atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

3) sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un ES Tiesā (EST);

4) ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;

5) ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;

6) izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 111 771

7 191 463

7 176 036

7 076 774

7 076 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79 692

-15 427

-99 262

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

-0,2

-1,4

-

Atlīdzība, euro

5 125 927

5 362 879

5 347 398

5 348 136

5 348 136

Finansiālā bilance, euro

-

-

5 057 641

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-

-

-5 057 641

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

207

208

218 1

218

218

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

2 064

2 149

2 044

2 044

2 044

Piezīmes.

1 No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalītas 10 amata vietas, t.sk. 7 amata vietas, lai mazinātu juristu darba noslodzi un 3 amata vietas saistībā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

119 035

103 608

-15 427

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

100 000

100 000

PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem aprēķināšanas pabeigšana

-

100 000

100 000

Ilgtermiņa saistības

1 219

1 273

54

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai  Pastāvīgajā arbitrāžas tiesā (Permanent Court of Arbitration)

1 219

1 273

54

Citas izmaiņas

117 816

2 335

-115 481

Samazināti izdevumi 2021. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Pieminekļa uzstādīšana latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram”

100 000

-

-100 000

 Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. gada 1.janvāri, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu  atvaļinājuma pabalstu izmaksu un veselības apdrošināšanas polišu iegādi

17 816

-

-17 816

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra mēnešalgas palielinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam

-

1 765

1 765

Palielināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

-

570

570

Finansēšana 2022. gada projektā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

5 057 641

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

5 057 641

Pamatkapitāla palielināšana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros īstenotu augstas gatavības projektu – Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi (MK 10.08.2021. rīk.Nr.529)

5 057 641