Programmas mērķis:

  • nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

186

250

250

250

250

Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās

727

650

700

700

700

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

3

2

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu

94

75

75

75

75

Tiesu procesu skaits

5

5

5

5

5

Pozitīvs tiesu procesu skaits

3

3

3

3

3

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

11,5

8

8

8

8

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7230 904

7137 276

7167 593

7171 153

7167 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-93 628

30 317

3560

-3 560

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,3

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

5113 902

5242 940

5327 579

5327 579

5327 579

Vidējais amata vietu skaits gadā

200

200

200

200

200

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 128

2 184

2 219

2 219

2 219

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 593

1 241

2 400

2 400

2 400

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

402 572

432 889

30 317

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

402 429

423 385

20 956

Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)

2 950

2 950

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6 174

-

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

31 425

42 050

10 625

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

215 867

226 198

10 331

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

56 740

56 740

-

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

2 985

2 985

-

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

3 500

3 500

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 288

-

Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)

640

640

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

143

9 504

9 361

Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts)

-

2 728

2 728

Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam “ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā” (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts)

-

6 776

6 776

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

143

-

-143