Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi,  vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 450 093

8 641 346

9 394 358

9 394 358

9 394 358

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

      191 253

753 012

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

               2,3

8,7

-

-

Atlīdzība, euro

   6 936 278

   7 116 146

    7 737 958

  7 737 958

    7 737 958

Vidējais amata vietu skaits gadā

              231

              258

              258

           258

              258

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

           2 502

           2 294

           2 495

        2 495

           2 495

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

         14 125

         14 125

      14 125

         14 125

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 181

778 193

753 012

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 -

480 346

480 346

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

 -

480 346

480 346

Citas izmaiņas

25 181

297 847

272 666

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

69 401

69 401

Samazināti izdevumi 2020.2022. gada PP “Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošana” (MK 05.11.2020. ārkārtas sēdes prot. Nr.68 27.§ 10.p. un priekšlikums Nr.97 2.lasījumam)

25 181

-

-25 181

Palielināti izdevumi  pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

133 413

133 413

Palielināti izdevumi  pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. II posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)

66 384

66 384

Palielināti izdevumi  ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” rezultātu uzturēšanai

11 786

11 786

Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra mēnešalgai (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts)

-

2 907

2 907

Palielināti izdevumi ministrijas nomas maksas palielinājuma nodrošināšanai no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nomātām telpām (MK 24.08.21. prot. Nr. 57  52.§ 18.7.9. punkts)

13 956

13 956