Programmas mērķis:

nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai ES, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
  2. politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
  3. politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
  4. nozares budžeta plānošana un vadība;
  5. ES fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
  6. starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
  7. sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
  8. mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
  9. ES politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;
  10. bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija;

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

96

70

70

70

70

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

103

70

103

95

95

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

NVO līdzdalība ministrijas organizētajās konsultatīvajās sanāksmēs un darba grupās no kopējā sanāksmju un darba grupu skaita (%)

69

69

69

69

69

Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)

65

40

40

40

40

 Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte

Akreditēti muzeji (skaits)

23

16

21

24

23

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

122

130

155

155

150

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 092 783

3 207 589

3 441 343

3 441 343

3 441 343

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

114 806

233 754

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

7,3

-

-

Atlīdzība, euro

2 593 635

2 656 774

2 850 206

2 850 206

2 850 206

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

107

109

109

109

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 980

1 982

2 130

2 130

2 130

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

51 428

63 931

63 931

63 931

63 931

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

147

233 901

233 754

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

155 979

155 979

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums, saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

 

155 979

155 979

Vienreizēji pasākumi

-

21 774

21 774

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

21 774

 

21 774

 

Citas izmaiņas

147

56 148

56 001

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

35 835

35 835

Finansējums parlamentārā sekretāra mēnešalgas apmēra palielinājumam saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu atlīdzības noteikto aprēķinu 2022. gadam

-

1 765

1 765

Nomas maksas palielinājuma segšanai Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā saskaņā ar 24.08.2021. MK sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.3. apakšpunktu

-

18 548

18 548

Izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam par 0,5% punktiem saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

147

-

-147