Programmas mērķis:

nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 079 319

4 020 951

5 022 263

5 022 263

5 022 263

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-58 368

1 001 312

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,4

24,9

-

-

Atlīdzība, euro

3 032 320

3 074 326

3 794 479

3 794 479

3 794 479

Vidējais amata vietu skaits gadā1

124,5

126

128

127

127

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 021,6

2 020,3

2 457,6

2 477

2 477

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 090

19 601

 

19 601

 

19 601

19 601

Piezīmes.

           12022. –  2024. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits, tai skaitā:

            -  atbilstoši Veselības ministrijas 09.02.2021.rīkojumam Nr.13-04/88 ar 01.03.2021. pārcelta viena amata vietas no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja (apakšprogrammas 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”), nepārdalot finansējumu, lai Veselības ministrija nodrošinātu pilnvērtīgu iesaisti nozares attīstības jautājumu risināšanā, kas saistīti ar inovāciju vadību, koordinēšanu, kā arī iesaisti ar inovācijām saistītos projektos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī;

  • atbilstoši Veselības ministrijas 09.02.2021. rīkojumam Nr.13-04/88 ar 01.03.2021. uz noteiktu laiku (līdz 31.12.2022.) pārcelta viena amata vieta no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu darbiniekiem palielināta informācijas apjoma un uzdevumu plūsmas organizēšanā un plānošanā paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 001 312

1 001 312

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

718 388

718 388

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapacitātes stiprināšana nozares izaicinājumu un krīzes situāciju pārvarēšanai” ietvaros nodrošinātu atlīdzības pieaugumu Veselības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

718 388

718 388

Citas izmaiņas

-

282 924

282 924

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atalgojuma palielinājumu Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram

-

1 765

 

1 765

Palielināti izdevumi valsts nekustāmo īpašumu un apsaimniekošanas izdevumu nomas maksas pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.7. apakšpunkts)

-

130 731

130 731

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros izveidotās centralizētās resora Finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” un Dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu

-

136 612

136 612

Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

13 816

13 816