Programmas mērķis:

  • nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  3. organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4711 138

5464 358

5683 939

5542 939

5542 730

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

753 220

219 581

-141 000

-209

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

4,0

-2,5

-

Atlīdzība, euro

3405 222

4085 653

4155 379

4154 379

4154 379

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

136

136

136

136

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

2 067

2 283

2 537

2 536

2 536

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 032

14 832

14 832

14 832

14 832

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145

219 726

219 581

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

130 000

130 000

Palielināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)

-

30 000

30 000

Citas izmaiņas

145

89 726

89 581

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību.

-

67 000

67 000

Finansējuma pārdale no programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” pieprasījumā iekļautā prioritārā pasākuma 2020.g. - 2022.g. 17_18_P "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai. (MK 17.09. 2019. prot. Nr. 42, 34.§ 16.p.)

-

20 000

20 000

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts)

-

2 726

2726

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam.

145

-

-145