Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;
  2. atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  3. sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);
  4. ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;
  5. ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;
  6. izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7115303

7531034

7035561

7035187

7035187

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

415731

-495473

-374

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,8

-6,6

-

-

Atlīdzība, euro

5028346

5114657

5117383

5117383

5117383

Vidējais amata vietu skaits gadā

229

218

2151

215

2192

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1825

1876

1983

1983

1947

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13484

3872

-

-

-

Piezīmes.

1 No programmas 48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana ir pārdalīta 1 amata vieta, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalītas projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai. Samazinātas 4 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu.

2 2022.gadā no apakšprogrammas 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) tiks pārdalītas 4 amata vietas saistībā ar to, ka noslēdzās projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021)" īstenošana.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

623661

128188

-495473

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

123660

125462

1802

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Starptautiskajā krimināltiesā (International Criminal Court)

122557

124313

1756

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Pastāvīgajā arbitrāžas tiesā (Permanent Court of Arbitration)

1103

1149

46

Citas izmaiņas

500001

2726

-497275

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārajam pasākumam "Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk. izmeklēšanas institūta reformēšanas iespēju izpēte"

500000

-

-500000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra algas pieaugumu, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem

-

2726

2726

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

1

-

-1

ikgadējā transferta apmēra precizēšana

1

-

-1