Programmas mērķis:

 1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
 2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
 3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
 5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
 9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
 2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
 3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7 644 108

7 842 308

8 607 379

8 685 566

8 818 979

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

198 200

765 071

78 187

133 413

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

9,8

0,9

1,5

Atlīdzība, euro

6 064 262

6 177 199

6 999 104

7 092 444

7 185 759

Vidējais amata vietu skaits gadā1

246

261

259

259

259

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 054

1 968

2 247

2 277

2 307

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 222

14 125

14 125

14 125

14 125

Piezīmes.

1 7 amata vietas palielinātas saskaņā ar MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35, 23.§, 10.punktu; 7 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 33.01.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

167 219

932 290

765 071

t. sk.:

Citas izmaiņas

167 219

932 290

765 071

Pasākums "Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

932 290

932 290

Finansējuma samazinājums Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (MK 05.02.2019. sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

74 040

-

-74 040

Finansējuma samazinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (priekšlikums 2.lasījumam) (divas amata vietas)

67 992

-

-67 992

Finansējuma samazinājums Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai (MK 05.02.2019. sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

25 083

-

-25 083

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

104

-

-104