Programmas mērķis:

  • veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. vadīt valsts budžeta politiku;
  2. uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
  3. vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
  4. vadīt valsts fiskālo politiku;
  5. vadīt finanšu tirgus politiku;
  6. vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
  7. veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
  8. vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 976 872

10 774 171

12 581 517

12 391 583

12 184 713

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-202 701

1 807 346

-189 934

-206 870

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

16,8

-1,5

-1,7

Atlīdzība, euro

8 282 454

8 718 146

10 080 705

10 051 746

10 051 746

Vidējais amata vietu skaits gadā

298

308

315

315

315

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 311

2 354

2 662

2 654

2 654

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

19 175

18 539

18 614

18 614

18 614

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 755

1 839 101

1 807 346

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

0

793 457

793 457

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

725 000

725 000

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidotas 2 amata vietas, kas pārdalītas no Valsts ieņēmumu dienesta)

-

68 457

68 457

Citas izmaiņas

31 755

1 045 644

1 013 889

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem saistībā ar Simtgades loteriju

-

206 500

206 500

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

38 382

38 382

Palielināti izdevumi padomnieka amata uzturēšanas līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā

-

14 720

14 720

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

2 208

2 208

Samazināti vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar atašeja darbības uzsākšanu OECD 2017. gadā

12 886

-

-12 886

Samazināti izdevumi ministrijas ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai

12 505

-

-12 505

Samazināti vienreizēji izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana” 2018.gadam paredzēto finansējumu apmēru

5 493

-

- 5 493

Samazināti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018. gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali no apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

871

-

-871

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

  783 834

783 834

Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba apstākļu uzlabošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot.Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

  576 834

  576 834

Palielināti izdevumi nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas funkcijas nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus un 5 amata vietas no programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”

-

207 000

207 000