Apakšprogrammas mērķis:

 • izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:
  • darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
  • sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
  • vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
  • sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
  • personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);
 2. uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
 3. uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;
 4. pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA “Šampētera nams”;
 5. administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;
 6. kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;
 7. uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;
 8. piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;
 9. nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu– personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā

Komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, skaits

5

5

5

5

5

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi

Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu (skaits)

3

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 275 326

4 153 099

4 625 449

4 625 449

4 625 449

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-122 227

472 350

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,9

11,4

-

-

Atlīdzība, euro

3 146 493

3 218 181

3 682 032

3 682 032

3 682 032

Vidējais amata vietu skaits gadā

114,1

139,2

139,2

139,2

139,2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2287,7

1919,5

2197,2

2197,2

2197,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 160

11 800

11 800

11 800

11 800

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

166 445

638 795

472 350

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

166 302

174 944

8 642

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā

157 462

166 104

8 642

Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos

8 840

8 840

-

Citas izmaiņas

143

463 851

463 708

Atalgojuma palielinājuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 23.§ 3.punktam

-

2 725

2 725

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

143

-

-143

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

461 126

461 126

Izdevumu palielinājums Labklājības ministrijas nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

461 126

461 126