Apakšprogrammas mērķis:

 • izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:
 2. darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
 3. sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
 4. vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
 5. sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
 6. personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);
 7. uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
 8. uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;
 9. pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA „Šampētera nams”;
 10. administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;
 11. kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;
 12. uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;
 13. piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;
 14. nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2020.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

 Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā

Komisijas locekļu,  kuri nav valsts amatpersonas, skaits62

-

5

43

5

5

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi

Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu (skaits) 62

-

3

43

1

1

62 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 814 482

4 248 617

4 153 099

4 152 956

4 152 956

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

434 135

43

-143

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

43

-0,003

-

Atlīdzība, euro

2 878 225

3 104 768

43

3 218 181

3 218 181

Vidējais amata vietu skaits gadā

121,6

138,2

43

139,2

139,2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 972,5

1 865

43

1 919,5

1 919,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

11 800

43

11 800

11 800

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

325 233

229 715

-95 518

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

194 685

166 302

-28 383

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā

185 845

157 462

-28 383

Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos

8 840

8 840

-

Citas izmaiņas

130 548

63 413

-67 135

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

130 000

-

-130 000

Atalgojuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 27.punktam

-

3 619

3 619

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

548

-

-548

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

59 794

59 794

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Labklājības ministrijā nodarbināto atalgojuma palielināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.apakšpunktam

-

39 245

39 245

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu valsts atbalsta pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā administrēšanu un uzraudzību, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.2.apakšpunktam

-

20 549

20 549