Apakšprogrammas mērķis:

 • izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:
  • darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
  • sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
  • vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
  • sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
  • personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);
 2. uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
 3. uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;
 4. pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA „Šampētera nams”;
 5. administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;
 6. kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;
 7. uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;
 8. piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;
 9. nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā

Komisijas locekļu,  kuri nav valsts amatpersonas, skaits*

-

-

5

5

5

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi

Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu (skaits)*

-

-

3

3

3

Informatīvo kampaņu par bērnu un ģimenes politikas aktualitātēm (skaits)*

-

-

1

1

1

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 422 264

3 813 642

4 248 617

4 118 617

4 118 617

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

391 378

434 975

-130 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

11,4

-3,1

-

Atlīdzība, euro

2 613 203

2 878 225

3 104 768

3 104 768

3 104 768

Vidējais amata vietu skaits gadā

122,4

138,2

138,2

138,2

138,2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 779,1

1 735,5

1 865

1 865

1 865

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

11 800

11 800

11 800

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

213 953

648 928

434 975

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

402 040

402 040

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana)

-

49 040

49 040

Prioritārā pasākuma “Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas))

-

13 000

13 000

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti)

-

340 000

340 000

Ilgtermiņa saistības

213 953

194 685

-19 268

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā

205 113

185 845

-19 268

Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos

8 840

8 840

-

Citas izmaiņas

-

52 203

52 203

Izdevumu palielinājums saistībā ar  Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (25 507 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (24 532 euro))

-

975

975

Atalgojuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 30.punktam

-

2 210

2 210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

47 758

47 758

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 260

1 260

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju

-

1 260

1 260