Apakšprogrammas mērķis:

 • izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:
  • darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
  • sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
  • vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
  • sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
  • personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās;
 2. uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
 3. uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;
 4. pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA „Šampētera nams”;
 5. administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;
 6. kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;
 7. uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;
 8. piesaistīt ES fondu un cita ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;
 9. nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 242 089

3 266 385

3 813 642

3 789 110

3 789 110

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24 296

547 257

-24 532

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

16,8

-0,6

-

Atlīdzība, euro

2 541 810

2 594 528

2 878 225

2 856 313

2 856 313

Vidējais amata vietu skaits gadā

127,5

135,2

138,2*

137,2

137,2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 661,3

1 599,2

1 735,5

1 734,9

1 734,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

93

-

-

-

-

* 2 amata vietas pārdalītas no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu), nesamazinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu,

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

193 807

741 064

547 257

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 272

4 272

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

4 272

4 272

Ilgtermiņa saistības

192 307

213 953

21 646

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā, tai skaitā 21 646 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 48.§ 15.punktam

183 467

205 113

21 646

Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos

8 840

8 840

-

Citas izmaiņas

1 500

522 839

521 339

Atalgojuma palielinājuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokola Nr.10 51.§ 12.punktam

-

2 863

2 863

ERAF projekta “Sociālās politikas monitoringa pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšana, tai skaitā SPOLIS sistēmas uzturēšana (37 485 euro), SOPA, LIETIS, GVS sistēmu uzturēšana (52 227 euro), 1 darba vietas uzturēšana, pārdalot 1 amata vietu no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu un nemainot nozarē kopējo amata vietu skaitu),(30 559 euro), atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.1.apakšpunktam

-

120 271

120 271

Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”

1 500

-

-1 500

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

399 705

 

399 705

 

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu divu auditoru amata vietu uzturēšanas izdevumus

-

5 040

5 040

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju, iestādes darbību un materiāltehnisko bāzi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.5.apakšpunktam

-

361 569

361 569

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gada jaunās politikas iniciatīvas "Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem", lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma "Labklājības ministrijas darbības un ēkas uzturēšanas izdevumu nodrošināšana" īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 33.punktam

-

33 096

33 096