Apakšprogrammas mērķis:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

 

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:

  • darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
  • sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
  • vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
  • sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
  • personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);

2) koordinēt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;

3) uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;

4) pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA “Šampētera nams”;

5) administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;

6) kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;

7) uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;

8) piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;

9) nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadību, finanšu plānošanu un izlietojuma uzraudzību, grāmatvedību, juridisko atbalstu, iekšējo auditu, komunikāciju, dokumentu un arhīva pārvaldību, publisko iepirkumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 602 989

4 639 792

4 671 082

4 671 082

4 671 082

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 803

31 290

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

0,7

-

-

Atlīdzība, euro

3 679 195

3 684 668

3 735 661

3 735 661

3 735 661

Vidējais amata vietu skaits gadā

126,6

139,2

141,21

141,21

141,21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 414,9

2 198,8

2 197,7

2 197,7

2 197,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 469

11 800

11 800

11 800

11 800

Piezīmes.

1 Palielinātas 2 amata vietas prioritārā pasākuma “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” īstenošanai, pakalpojuma administrēšanas un uzraudzības nodrošināšanai, veicot amata vietu pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

186 651

217 941

31 290

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

49 228

49 228

Prioritārā pasākuma “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”  īstenošana (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

49 228

49 228

Ilgtermiņa saistības

186 651

166 948

-19 703

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā

177 811

158 108

-19 703

Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos

8 840

8 840

-

Citas izmaiņas

-

1 765

1 765

Atalgojuma palielinājuma nodrošināšana LM parlamentārajam sekretāram

-

1 765

1 765