Apakšprogrammas mērķis:

  • izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.
  3. Izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta jaunatnes un valsts ieviešanas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4 443 128

4755 764

4 671 452

4 518 147

4 518 147

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

312 636

-84 312

-153 305

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,0

-1,8

-3,3

-

Atlīdzība, euro

3520 595

3 765 598

3 749 781

3 749 781

3 749 781

Vidējais amata vietu skaits gadā

153,2

159

156

156

156

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 911

1969

2 003

2 003

2 003

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 879

8467

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

242 455

158 143

-84 312

t. sk.:

Citas izmaiņas

242 455

158 143

-84 312

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem.

222 500

150 000

-72 500

Dotācijas palielinājums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem.

-

2 726

2 726

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības pedagoga reglamentētajā profesijā sagatavošanu un iesniegšanu.

 

4 300

4 300

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas no noslēgtajiem inventāra un zemes nomas līgumiem.

295

 

 

-295

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

2 780

 

-2 780

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām):

16 880

1 117

-15 763

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestāde”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti.

 

1 117

1 117

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 42.07.00 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu IKVD 1 vecāka eksperta amata vietai 20.12.16.gada MK noteikumu Nr.831 izpildei.

16 880

 

-16 880