Apakšprogrammas mērķis:

  • izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.
  3. Izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta jaunatnes un valsts  ieviešanas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 052 717

4 393 187

4 755 764

4 531 306

4 528 001

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

340 470

362 577

-224 458

-3 305

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,4

8,3

-4.7

-0.1

Atlīdzība, euro

3 295 344

3 555 045

3 765 598

3 763 935

3 763 935

Vidējais amata vietu skaits gadā

161,2

161

159

157

157

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 700

1 836

1 969

1 993

1 993

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 036

8 467

8 467

8 467

8 467

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

88 699

451 276

362 577

t. sk.:

Citas izmaiņas

88 699

451 276

362 577

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem.

77 140

222 500

145 360

Dotācija, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un pamatojoties uz MK 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19, 36.§ 27.punktā noteikto.

-

3 619

3 619

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

11 559

-

-11 559

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām)

-

225 157

225 157

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 16.00.00 “Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti.

-

7 063

7 063

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestāde”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti.

-

158 274

158 274

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, nodrošinot Valsts izglītības attīstības aģentūras struktūras optimizāciju, centralizējot audita funkciju.

-

53 156

53 156

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestāde”, lai nodrošinātu ministrijas novecojošo darba iekārtu nomaiņu

-

6 664

6 664