Apakšprogrammas mērķis:

  • izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju ES strukturālo fondu līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 131 681

4 205 772

4 393 187

4 304 488

4 301 413

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

74 091

187 415

-88 699

-3 075

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

4,5

-2,0

-0,1

 

Atlīdzība, euro

3 096 188

3 295 344

3 555 045

3 543 486

3 540 706

Vidējais amata vietu skaits gadā

148,9

163

161

161

161

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 729

1 680

1 836

1 830

1 828

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 898

8 433

8 467

8 467

8 467

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

162 886

350 301

187 415

t. sk.:

Citas izmaiņas

162 886

350 301

187 415

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem.

150 000

77 140

-72 860

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar noslēgtajiem inventāra un zemes nomas līgumiem

-

12 165

12 165

Atašeju darbības nodrošināšana OECD (1 atašejs).

12 886

-

-12 886

Dotācija, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, un pamatojoties uz 2017.gada 23.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.15, 2.§ 30.punktā noteikto.

-

2 210

2 210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

27 675

27 675

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām)

-

231 111

231 111

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti (saskaņā ar MK 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 14.punktā noteikto).

-

231 111

231 111