Apakšprogrammas mērķis:

  • izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības un zinātnes jomā, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju ES strukturālo fondu līdzekļu apguvē ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 080 057

3 636 133

4 205 772

4 042 886

4 042 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-443 924

569 639

-162 886

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,9

15,7

-3,9

-

Atlīdzība, euro

2 895 427

2 914 382

3 295 344

3 294 049

3 294 049

Vidējais amata vietu skaits gadā

152

157

163

163

163

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

1 582

1 542

1 680

1 680

1 680

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 928

8 433

8 433

8 433

8 433

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

221 534

791 173

569 639

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

121 195

121 195

Atašeju darbības nodrošināšanai OECD (1 atašejs).

-

114 787

114 787

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

6 408

6 408

Citas izmaiņas

221 534

669 978

448 444

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.

221 534

-

-221 534

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu 2016.gadā plānoto un uzsākto remontdarbu izpildi un gala norēķinus par paveiktajiem darbiem.

-

150 000

150 000

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam saskaņā ar 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.10, 51.§ 12.punktu.

-

2 863

2 863

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību, vienlaikus kompensējot maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu par savā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.

-

417 115

417 115

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 07.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību.

-

100 000

100 000