Apakšprogrammas mērķis:

izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku īstenošanu un nodrošināt politiku jomu efektīvu pārvaldību, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju resursu pārvaldībā ministrijas kompetences jomās;
  3. izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, valsts valodas un jaunatnes jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 265 703

4 671 452

4 754 757

4 555 977

4 555 977

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

405 749

83 305

-198 780

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,5

1,8

-4,2

-

Atlīdzība, euro

3 497 061

3 749 781

3 787 611

3 787 611

3 787 611

Vidējais amata vietu skaits gadā

158

156

156

156

156

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 844

2 003

2 023

2 023

2 023

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

231

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

156 119

239 424

83 305

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 220

-

-1 220

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

1 220

-

-1 220

Citas izmaiņas

154 899

239 424

84 525

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu ēkas Vaļņu iela 2, Rīgā tehniskā stāvokļa uzlabošanu un ministrijas telpu stāvokļa uzlabošanu

150 000

200 000

50 000

Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem

-

2 636

2 636

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas no noslēgtajiem inventāra un zemes nomas līgumiem

3 305

-

-3 305

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

1 594

-

-1 594

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām):

-

36 788

36 788

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.09.00. "Latvijas Zinātnes padome", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151

-

36 788

36 788