Apakšprogrammas mērķis:

izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku īstenošanu un nodrošināt politiku jomu efektīvu pārvaldību, veicot Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Augstskolu likumā, Zinātnes darbības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus;
  2. nodrošināt ministrijas rīcībspēju resursu pārvaldībā ministrijas kompetences jomās;
  3. izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, valsts valodas un jaunatnes jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 704 321

4 754 757

4 802 030

4 557 742

4 557 742

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 436

47 273

-244 288

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

1,0

-5,1

-

Atlīdzība, euro

3 742 119

3 787 611

3 988 624

3 894 336

3 894 336

Vidējais amata vietu skaits gadā

156

156

156

156

156

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 999

2 023

2 131

2 080

2 080

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

200 000

247 273

47 273

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

1 220

1 220

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

1 220

1 220

Citas izmaiņas

200 000

246 053

46 053

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu ēkas Vaļņu iela 2, Rīgā tehniskā stāvokļa uzlabošanu un ministrijas telpu stāvokļa uzlabošanu

200 000

244 288

44 288

Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem

-

1 765

1 765