Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 550 718

2 994 457

2 256 997

2 256 997

2 256 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 556 261

-737 460

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,1

-24,6

-

-

Atlīdzība, euro

1 460 415

1 453 069

991 943

991 943

991 943

Vidējais amata vietu skaits gadā

13,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

2492,2

1934,7

1931,8

1931,8

1931,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 896

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2018.gadā 1 048 784 euro apmērā un plānotais finansējums 2019.gadā 1 070 000 euro apmērā, 2020.-2022.gadā ik gadu 609 439 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

737 460

-

-737 460

t. sk.:

Citas izmaiņas

737 460

-

-737 460

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

737 460

-

-737 460

Izdevumu samazinājums veselības apdrošināšanas polišu iegādes nodrošināšanai saistībā ar izmaiņām veselības apdrošināšanas polišu izsniegšanas kārtībā un izsniedzamo veselības apdrošināšanas polišu skaita samazinājumu, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”

461 126

-

-461 126

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Audžuģimeņu reģistra izveides pabeigšanai saistībā ar 2019.gadā veikto transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”

14 472

-

-14 472

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” jaunā apakšpasākuma “IT sistēmu pielāgošana alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstības jomā” īstenošanai 2019.gadā saistībā ar ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanu informācijas sistēmā “SPOLIS”, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 19.punktam

103 862

-

-103 862

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Aizgādnības informācijas sistēma - izveides pabeigšanai saistībā ar 2019.gadā veikto transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.1. un 27.3.apakšpunktam

158 000

-

-158 000