Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, t.sk. centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādnībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai

Izveidots Audžuģimeņu reģistrs63

-

1

43

-

-

Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma63

-

1

43

-

-

Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana

Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi63

-

2

43

-

-

63 Rādītāju mēra tikai 2018. un 2019.gadā.

64Tiek turpināta 2018.gadā uzsākto pasākumu īstenošana.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 106 903

3 623 379

2 994 457

2 718 123

2 718 123

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

516 476

43

-276 334

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,6

43

-9,2

-

Atlīdzība, euro

1 432 742

1 453 069

43

1 453 069

1 453 069

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,2

16,5

43

16,5

16,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro65

2 004,3

1 649,4

43

1 934,7

1 934,7

65Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2017.gadā 1 067 161 euro apmērā un plānotais finansējums 2018.gadā 1 126 490 euro apmērā, 2019.gadā un turpmāk ik gadu 1 070 000 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam).

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 099 116

470 194

-628 922

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

387 300

-

-387 300

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas “SPOLIS” jaunu moduļu izstrāde)

104 500

-

-104 500

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (IT sistēmu pielāgošana)

200 000

-

-200 000

Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai 2018.gadā, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšana)

82 800

-

-82 800

Citas izmaiņas

711 816

470 194

-241 622

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai, veicot transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministriju, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādnības informācijas sistēmas – izveide)

163 894

-

-163 894

Izdevumi programmatūras izstrādei un uzturēšanai saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 11.2.apakšpunktam

547 922

121 322

-426 600

Izdevumu palielinājums ERAF projekta “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēma un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam

-

8 022

8 022

Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam

-

44 516

44 516

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

296 334

296 334

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai centralizēti nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

-

20 000

20 000

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, lai nodrošinātu transferta veikšanu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Audžuģimeņu reģistra izveides pabeigšanai

-

14 472

14 472

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu transferta veikšanu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas – Aizgādnības informācijas sistēma – izveides pabeigšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.3.apakšpunktam

-

158 000

158 000

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, lai nodrošinātu ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanu informācijas sistēmā “SPOLIS”, izveidojot 2018.gada prioritārajā pasākumā “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” jaunu apakšpasākumu “IT sistēmu pielāgošana alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstības jomā”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 19.punktam

-

103 862

103 862