Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādnībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai

Izveidots Audžuģimeņu reģistrs*

-

-

1

-

-

Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma  *

-

-

1

-

-

Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

Papildināto moduļu skaits* 2

-

-

2

-

-

Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana

Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi*

-

-

2

-

-

Nodrošināti uzlabojumi labklājības jomas IT sistēmu darbībā

Papildināto IT sistēmu skaits *

-

-

2

-

-

*Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 113 967

2 425 135

3 623 379

2 698 123

2 698 123

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

311 168

1 198 244

-925 256

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,7

49,4

-25,5

-

Atlīdzība, euro

1 463 287

1 430 196

1 453 069

1 453 069

1 453 069

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,5

16

16,5

16,5

16,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro*

1 856,3

1 599,6

1 649,4

1 649,4

1 649,4

*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2016.gadā 1 118 018 euro apmērā un plānotais finansējums 2017.gadā  1 123 075 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 1 126 490 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

129 600

1 327 844

1 198 244

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

551 194

551 194

Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, t.sk:

- 163 894 euro Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādnības informācijas sistēmas – izveidei, veicot transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministriju;

  - 82 800 euro SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”

-

246 694

246 694

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde)

-

104 500

104 500

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (IT sistēmu pielāgošana)

-

200 000

200 000

Vienreizēji pasākumi

129 600

-

-129 600

Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas  "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

63 000

-

-63 000

Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

66 600

-

-66 600

Citas izmaiņas

-

776 650

776 650

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

14 236

14 236

Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, veicot transferta pārskaitījumu speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 11.2.apakšpunktam

-

547 922

547 922

Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam

-

10 085

10 085

Izdevumu palielinājums ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēma un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam

-

8 021

8 021

Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam

-

2 749

2 749

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

193 637

193 637

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu, veicot pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

-

185 000

185 000

Izdevumu palielinājums IT drošības pārvaldnieka atlīdzībai (0,5 amata vietas) saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju, veicot pārdali no apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”

-

8 637

8 637