Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 874 681

1 886 806

2 425 135

2 306 305

2 358 843

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 125

538 329

-118 830

52 538

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

28,5

-4,9

2,3

Atlīdzība, euro

1 275 317

1 463 292

1 430 196

1 430 196

1 430 196

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro*

1 801,8

1 599,6

1 599,6

1 599,6

1 599,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 796

-

-

-

-

*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā apgūtais finansējums 2015.gadā 988 434 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 13 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 ”Nozares centralizēto funkciju izpilde”) un plānotais finansējums 2016.gadā 1 156 171 euro apmērā, 2017.gadā un turpmāk ik gadu 1 123 075 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 16 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 ”Nozares centralizēto funkciju izpilde”) minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam. Finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei ir ietverts kopējā labklājības nozares pamatbudžeta vidējā atlīdzībā amata vietai mēnesī.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

137 596

675 925

538 329

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

316 394

316 394

Jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošanas nodrošināšana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

-

63 000

63 000

Prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

-

66 600

66 600

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” rezultāta uzturēšanai 183 378 euro apmērā un ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” rezultāta  uzturēšanai 3 416 euro apmērā)

-

186 794

186 794

Vienreizēji pasākumi

67 000

-

-67 000

Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” programmatūras izstrādes nodrošināšanai 2016.gadā saistībā ar solidaritātes nodokļa administrēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra protokola Nr.50 48.§ 3.punktam

67 000

-

-67 000

Citas izmaiņas

70 596

359 531

288 935

ERAF projekta “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izstrādātās sistēmas uzturēšanas licenču noma (50 016 euro), 4 darba vietu uzturēšana (100 511 euro), klientu informēšana par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību (28 279 euro), tai skaitā veicot transferta pārskaitījumu 128 790 euro apmērā uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam

-

178 806

178 806

ERAF projekta “Sociālās politikas monitoringa pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšana, tai skaitā datu pārraides tīkla iekārtu pakāpeniska nomaiņa

-

109 969

109 969

Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” ERAF projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde" ietvaros izstrādātās informācijas servisu sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.2.apakšpunktam

37 500

-

-37 500

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

33 096

70 756

37 660

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu centralizētu datu pārraides tīkla darbību valsts sociālās aprūpes centros

-

70 756

70 756

Izdevumu pārdale no 2015.gada jaunās politikas iniciatīvas "Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem" uz apakšprogrammu 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma "Labklājības ministrijas darbības un ēkas uzturēšanas izdevumu nodrošināšana" īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 33.punktam

33 096

-

-33 096