Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2021. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

IT sistēmas pielāgotas jauno minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanai, piemērošanai un izmaksai

Papildinātas sistēmas (skaits)

-

-

3

1

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2021. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 343 181

2 256 997

7 234 092

2 756 818

2 697 681

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 086 184

4 977 095

-4 477 274

-59 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32,5

220,5

-61,9

-2,1

Atlīdzība, euro

1 476 385

991 943

991 943

991 943

991 943

Vidējais amata vietu skaits gadā

14,8

16,5

182

182

182

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

2 730,9

1 931,8

1 770,9

1 770,9

1 770,9

Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2019. gadā 991 381 euro apmērā un plānotais finansējums 2020. - 2023. gadā ik gadu 609 439 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.
2 Palielinātas IT sistēmanalītiķu 1,5 amata vietas, veicot amata vietu pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 000

5 012 095

4 977 095

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

325 729

325 729

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “IT sistēmu pielāgošana” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), t.sk:

- 52 998  euro Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammas (SOPA) un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) datu apmaiņas papildināšanai,  veicot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

- 20 264  euro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumu nodrošināšanai; 

 - 252 467 euro SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai

-

325 729

325 729

Vienreizēji pasākumi

35 000

3 186 366

3 151 366

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu IT sistēmu pielāgošanu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likumā noteikto normu īstenošanu, finansējumu pārdalot no Vides reģionālās un attīstības ministrijas (MK 15.10.2019. sēdes prot. Nr.48 30.§ 3.punkts

-

168 341

168 341

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

35 000

-

-35 000

Izdevumu palielinājums pasākuma “Labklājības nozares ēku sakārtošana” īstenošanai,  turpinot sakārtot infrastruktūru VSAC, kā arī citās labklājības nozares ēkās to nodrošinot kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.4.apakšpunkts)

-

2 881 425

2 881 425

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Asistenta pakalpojuma pārskatīšana” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.1.2.apakšpunkts), t.sk:

- 72 600  euro Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammas (SOPA) papildinājumu nodrošināšanai,  veicot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

- 64 000  euro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumu nodrošināšanai

-

136 600

136 600

Citas izmaiņas

-

1 500 000

1 500 000

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Labklājības nozares kritiskās IT infrastruktūras rezerves datu centra izveidošana” īstenošanai, mazinot risku nozares funkciju izpildei būtisko informācijas sistēmu “SAIS”, “VDEĀVK IIS” un “BURVIS” darbības nepārtrauktībai un uzlabojot sistēmu darbības atjaunošanas procesu, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.5.apakšpunkts)

-

1 500 000

1 500 000