Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

IT sistēmas pielāgotas jauno minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanai, piemērošanai un izmaksai

Papildinātas sistēmas (skaits)1

-

3

1

-

-

Piezīmes.

1 Rādītāju mēra tikai 2021. un 2022. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 339 737

7 234 092

4 044 039

2 724 353

2 713 867

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 894 355

-3 190 053

-1 319 686

-10 486

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

209,2

-44,1

-32,6

-0,4

Atlīdzība, euro

991 942

991 943

1 008 776

1 008 776

1 008 776

Vidējais amata vietu skaits gadā

16,2

18

192

192

192

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

2 840,8

1 770,9

1 751,5

1 751,7

1 751,7

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2020. gadā 439 693 euro apmērā un plānotais finansējums 2021. - 2024. gadā ik gadu 609 439 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

2 2022. gadā un turpmāk ik gadu palielināta IT sistēmanalītiķa 1 amata vieta, veicot amata vietu pārdali no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 538 104

1 348 051

-3 190 053

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 142 574

1 142 574

Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” īstenošana (izmaiņu ieviešana Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS)) atbilstoši Saeimā 25.03.2021. pieņemtajam likumam “Grozījumi Civilprocesa likumā”(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

71 632

71 632

Prioritārā pasākuma “Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

250 000

250 000

Prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu”  īstenošana (IT sistēmu pielāgošana), veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

30 674

30 674

Prioritārā pasākuma “Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu”  īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

190 268

190 268

Prioritārā pasākuma “E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

600 000

600 000

Vienreizēji pasākumi

3 382 322

-

-3 382 322

Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “IT sistēmu pielāgošana” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), t.sk:

- 52 998 euro Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammas (SOPA) un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) datu apmaiņas papildināšanai, samazinot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

- 20 264 euro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumu nodrošināšanai; 

 - 122 694 euro SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai

195 956

-

-195 956

Izdevumu samazinājums IT sistēmu pielāgošanai Administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likumā noteikto normu īstenošanai, atbilstoši MK 15.10.2019. sēdes prot. Nr.48 30.§ 3.punktam (finansējums pārdalīts no VARAM)

168 341

-

-168 341

Izdevumu samazinājums pasākuma “Labklājības nozares ēku sakārtošana” īstenošanai atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.4.apakšpunktam (infrastruktūras sakārtošana VSAC, kā arī citās labklājības nozares ēkās)

2 881 425

-

-2 881 425

Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Asistenta pakalpojuma pārskatīšana” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.1.2.apakšpunkts), t.sk:

- 72 600  euro Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammas (SOPA) papildinājumu nodrošināšanai, samazinot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

- 64 000  euro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumu nodrošināšanai

136 600

-

-136 600

Citas izmaiņas

1 155 782

205 477

-950 305

Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Labklājības nozares kritiskās IT infrastruktūras rezerves datu centra izveidošana” īstenošanai, mazinot risku nozares funkciju izpildei būtisko informācijas sistēmu “SAIS”, “VDEĀVK IIS” un “BURVIS” darbības nepārtrauktībai un uzlabojot sistēmu darbības atjaunošanas procesu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.5.apakšpunkts)

1 155 782

-

-1 155 782

Izdevumu palielinājums IT sistēmu uzturēšanai, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

35 000

35 000

Izdevumu palielinājums LM īstenotā projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” ietvaros izveidotā Adopcijas reģistra uzturēšanai un Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammas (SOPA) datu apmaiņas uzturēšanai (MK 12.10.2016. rīkojums Nr.594)

-

26 672

26 672

Izdevumu palielinājums IT sistēmas (SAIS) papildinājumu nodrošināšanai saistībā ar ģimenes valsts pabalsta likumdošanas izmaiņu ieviešanu atbilstoši  likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 25.pantam un Saeimā 06.05.2021. pieņemtajam likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

-

117 975

117 975

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) atbilstoši MK 19.09.2018. rīkojumā Nr.448 noteiktajam nodrošinātu aprīkojuma iegādi, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

25 830

25 830