Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos, organizēt seminārus, konferences un citus izglītības pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai, veidojot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt seminārus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
  2. organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
  3. veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;
  4. veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos

Īstenoti pētījumi (skaits)

4

8

6

4

4

Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā

Īstenoti auditi (skaits)

5

4

4

5

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

311 371

331 646

314 054

314 054

314 054

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 275

-17 592

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

-5,3

0,0

0,0

Atlīdzība, euro

8 378

13 729

13 729

13 729

13 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 378

13 729

13 729

13 729

13 729

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 592

-

-17 592

t. sk.:

Citas izmaiņas

17 592

-

-17 592

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām)

17 592

-

-17 592

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.07.00 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.831 „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” īstenošanu.

17 592

-

-17 592