Apakšprogrammas mērķis:

Īstenot pasākumus nozaru politiku pārvaldības atbalstam, tai skaitā pētījumi, izvērtējumi, semināri, konferences, komunikācijas aktivitātes un citi pasākumi Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo jomu politikas jautājumos.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
  2. organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
  3. veikt pētījumus un izvērtējumus Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo jomu politikas jautājumos;
  4. veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos

Īstenoti pētījumi un izvērtējumi (skaits)

2

3

2

2

2

Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā

Īstenoti auditi (skaits)

3

4

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

298 548

314 054

295 969

297 569

297 569

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 506

-18 085

1 600

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

-5,8

0,5

-

Atlīdzība, euro

6 772

13 729

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 772

13 729

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 085

-

-18 085

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 600

-

-1 600

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

1 600

-

-1 600

Citas izmaiņas

16 485

-

-16 485

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

13 729

-

-13 729

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām):

2 756

-

-2 756

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 16.00.00. "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība", lai nodrošinātu dalību Eiropas Skolu tīklā atbilstoši MK 2020. gada 25. augusta protokola Nr. 50 28.§ 4. punktam

2 756

-

-2 756